รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001นายพิจิตร พรหมจารีย์ 039522816 
101นางพักตร์วิไล ชำปฏิ 039521891 
102นางกรรณิการ์ เทียนประชา 039540122 
103นายเทอดศักดิ์ แสบงบาล 039543434 
104นางสาวกนกอร หงษ์วิเศษ 039584156 
105นางสุพิชชา โพธิ์จินดา 039528125 
106    
107นางสาวมุทิตา แพทย์ประทุม 039511279 
110นางสาวประภัสรา จรุงศิลป์  080-565444
113นายสฐาพร พิมพ์พาศรี 039524755 
114นายสงเคราะห์ ปัสนานนท์   
115นายชัชวาลย์ แสวงหาทรัพย์ 039523642 
116นายพงศธร ฉาบกังวาล   
117นางสาวพรภิมล ศรีโมสาร 039543429 
118นายภิญโญ ผลไธสง 018653374 
120  039525709 
121นายณัฏฐ์ วรรณบุตร 039593216 
123นางสาวศุภกัญญา ทวีผล   
124นางจันทร์จิรา อนันตาวิภาตนาวิน 039512623 
125นางวันเพ็ญ ศรีประเสริฐ 039523419 
126นางมยุรา วิจิตรสมบัติ 039523539 
127  039522584 
128นางสาวณตา วรรณศิลป์ 039584121 
129ว่าที่เรือตรีประกิจ เกษแก้ว 039532232 
130นางชลธิชา อนันต์นาวี 039542270 
131นางสาวสุรัฏิยา สีมะเดื่อ 039521535 
132นายวีระพันธ์ เขียวเงิน 039543433 
133นางสาวหัสดาพร ศิลาชัย 039584166 
134นายวัชระ ตราดธารทิพย์ 039542271 
135  039543435 
136นางเกสร สกุลเมือง 039512632 
137นายสังคม จิตนาวสาร 039511120 
138นางนันทพร บุญเกิด 039540616 
201  039544438 
202นายชิษณุ ฑีฆายุ 039544217 
203ว่าที่เรือตรีธนพงศ์ บุญวาที 039544083 
204นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้าน 039570006 
205นางเวียงพิงค์ แสงอาจ 039581869 
206นายชนก ประทุมชาติ 039581015 
207นางสาวเด่นนภา หงษ์วิเศษ 039691080 
208    
209นายประศาสน์ เกตุบรรเทิง 039588103 
210  039544083 
211นางสาวกัญชพร ปานเพ็ชร 039581496 
301นางธวัลรัตน์ ทองนิล 039599503 
302นายสธรรดร ยอดยิ่ง 039599501 
303นายธีรวุฒิ สิทธิกุล   
304นายอรชัย หมื่นนาที 039546403 
305นางดวงมณี กสิพร้อง 039521709 
306นางสาวสายใจ วิลัยทอง 039599502 
307นายวุฒิวัฒน์ อินทสุวรรณ 039522064 
308นายวิษณุกรณ์ ผ่องใส 039537267 
309นางสาวกาญจนา อนันตศรี 039570007 
310นางสาวอุษา บุญชู 039521977 
311นายทิพย์วรรณ สังข์ทอง 039570011 
312นายจตุพร ทั่งทอง 039522087 
313นายประภาส เขียวแก้ว 039537231 
314นางสาวฉันทนา บุญส่ง 0395220456 
315นายนภวัชร มัดถาปะโท   
316นางสาวจิดาภา ราชนุเคราะห์ 039570028 
317นายภราดร สติดี 039570009 
318นายอรรถสิทธิ์ สุทธิวารี 039546402 
319  039546401 
320  039570010 
321นายกฤตภพ กุลจันทร์ 039570008084-132788
323นางสาวจันทร์จิรา จิตนาวสาร 0395220267 
324นางศศิลักษณ์ บุสยะพินิจ   
401นายนัฐพล นพเก้า 039545253 
402นายสมัชชา จันทร์แสง 039591245 
403นายสุรศักดิ์ มณีขำ 039591243 
404  039528507 
405นางสาววัลลวี หงษ์กลาย   
406นางสาวชนุตพร กะไชยวงษ์ 039536336 
407นางกาญจนาภรณ์ วิรุจน์วรชัย   
409นายธนกฤต เข็มเพ็ชร 039521992 
410นางสาวอาฑิฏิยา โชคดีวัฒนา 0395700230971536572
411นายวิทยา ต้อยยาตี 039536348 
412นางสาวกรกนก ฟองมาศ 039591292 
414นายอิสระพงศ์ ละออภักตร์ 039521972 
415นายอรุณ น้อยสำราญ 039545252 
417นางสาวบุญรักษา คุ้มปลี 039570004 
418นางสาวบุศรินทร์ กลีบสุข 039591244 
419นางไพฑูรย์ โชคดีวัฒนา 039545251 
420นางสาวอรพรรณ พิมพ์แก้ว   
501นายสุรศักดิ์ นามเกียรติ 039547244 
502นางสาวกิ่งแก้ว บริรักษ์ศุภกร 039597222 
503นางอาริสา พลอยงาม 039597223 
505    
508  039570029 
510นางศิริรัตน์ โพธิ์ทอง 039547259 
511นายปัญญา วันตา 039597266 
513นางสาวทัศนีย์ แสงอรุณ 039593346 
601นางณัฐวรา ศิริวรารัศมิ์ 039524017 
602นางวริฐา บมกลาง 039570014 
603นายชูสกุล คำขาว 039570013 
604นางนิกร ผงทอง   
701นางสาวสุภาวดี ภาสตโรจน์ 039551093 
702  039558120 
704นางสาวสาวิตรี แนวสวย 039553053 
705นางสาวนันทิยา บัวตรี   
706นางนภัสสร สว่างโคตร 039586141